Εισαγωγή

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν ένα νομικό συμβόλαιο μεταξύ του Χρήστη/Καταναλωτή της Πλατφόρμας και της εταιρίας 2karrots I.K.E. η οποία είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ελλάδας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152656503000

Η 2karrots ως ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της Πλατφόρμας παρέχει την άδεια χρήσης της Πλατφόρμας στο ευρύ Καταναλωτικό κοινό σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν πωλούμε την Πλατφόρμα και την τεκμηρίωσή της στο Καταναλωτικό κοινό. Η 2karrots παραμένει ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης της Πλατφόρμας και της τεκμηρίωσής της.

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τους όρους υπό τους οποίους ο Καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα και να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Κάνοντας χρήση της Πλατφόρμας αποδέχεστε καθ’ ολοκληρία τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της.

Η 2karrots διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει κατά περιόδους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της Πλατφόρμας συμπεριλαμβανόμενης και της Πολιτικής Απορρήτου τα οποία σας προτρέπουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά για να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις.

Ορισμοί και Ερμηνεία

Όπου γίνεται χρήση των παρακάτω ορισμών στο κείμενο Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Πλατφόρμας 2karrots, οι ορισμοί έχουν τις παρακάτω ερμηνείες:

“Πλατφόρμα 2karrots ή Πλατφόρμα ή 2karrots”

Το σύνολο του λογισμικού και των εργαλείων της διαδικτυακής πλατφόρμας 2karrots η οποία ανήκει και λειτουργεί από την εταιρία 2karrots IKE και διατίθεται σε κάθε Χρήστη ως διαδικτυακή υπηρεσία και διέπεται από την παρούσα συμφωνία.

“Υπηρεσίες”

Οι υπηρεσίες τις Πλατφόρμας 2karrots προς τους Καταναλωτές.

“Καταναλωτής ή Χρήστης”

Ο ιδιώτης ο οποίος κάνει χρήση του λογισμικού των 2karrots μέσω της ιστοσελίδας www.2karrots.com με σκοπό να καταλήξει σε εμπορικές συμφωνίες με Επιχειρήσεις που είναι διαθέσιμες στην Πλατφόρμα 2karrots υπό τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης όπως αυτά ορίζονται στη παρούσα συμφωνία. Ο Καταναλωτής είναι ιδιώτης δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

“Λογαριασμός Συμβεβλημένου Χρήστη ή Λογαριασμός Χρήστη”

Ο λογαριασμός που δημιουργεί ο Χρήστης της Πλατφόρμας 2karrots και στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας υπό τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της. Με τη δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη ο ιδιώτης αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης.

Ο Λογαριασμός Χρήστη:

 • Περιέχει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για την διεκπεραίωση των αγορών/παραγγελιών του
 • Αναγράφει όλο το ιστορικό χρήσης στην Πλατφόρμα προς γνώση και διευκόλυνση του Χρήστη
 • Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των παραγγελιών του Χρήστη
 • Δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης προσωπικών δεδομένων, τροποποίησης προσωπικών δεδομένων και διαγραφής του ίδιου του Λογαριασμού Χρήστη, επιλογές οι οποίες προέρχονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και παράγουν αποτελέσματα κατά αυτόν

Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την σωστή χρήση του λογαριασμού του και την ασφαλή αποθήκευση των στοιχείων εισόδου του στην πλατφόρμα (όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη).

“Δεδομένα Λογαριασμού Χρήστη”

Τα παρακάτω δεδομένα αποτελούν τα Δεδομένα Λογαριασμού Χρήστη τα οποία είναι εμπιστευτικά. Ο Χρήστης συμφωνεί να γίνεται Ορθή Χρήση τους όπου είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των παραγγελιών του.

Τα Δεδομένα Χρήστη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

1. Κοινοποιήσιμα προς Επιχειρήσεις για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των παραγγελιών του Χρήστη/Καταναλωτή

 • Όνομα και Επώνυμο Χρήστη/Καταναλωτή
 • Email και Τηλέφωνο Χρήστη/Καταναλωτή
 • Διεύθυνση Παράδοσης Παραγγελίας (μόνο στην περίπτωση που ο Χρήστης/Καταναλωτής έχει επιλέξει να του παραδοθεί η παραγγελία του και έχει ορίσει διεύθυνση για αυτόν το σκοπό)

2. Μη Κοινοποιήσιμα προς οποιονδήποτε παρά μόνο προς τον Χρήστη/Καταναλωτή

 • Στοιχεία προηγουμένων Deals
 • Στοιχεία Deals με άλλες Επιχειρήσεις
 • Κάθε άλλο διαχειριστικό, απεικονιστικό ή σχετικό με τη χρήση στοιχείο που βρίσκεται στην διάθεση του Χρήστη μέσω του Λογαριασμού του και τον ταυτοποιεί
“Προσωπικά Δεδομένα”

Όπως αυτά ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

“Ορθή Χρήση”

Η χρήση που διέπεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσης συμφωνίας και την Πολιτική Απορρήτου.

“Εταιρικός Λογαριασμός”

Ο λογαριασμός που ανοίγει η Επιχείρηση η οποία θέλει να συμμετάσχει στην Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου 2karrots.

“Εμπορική Επιχείρηση ή Επιχείρηση”

Η συμβεβλημένη Επιχείρηση με την Πλατφόρμα η οποία διατηρεί Εταιρικό Λογαριασμό σε αυτήν και διαθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μέσω της πλατφόρμας προς τους Χρήστες της Πλατφόρμας.

“Μέρη” (τα)

Για τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας ως τέτοια ορίζονται οι Καταναλωτές και οι Επιχειρήσεις μαζί.

“Πρότυπο Λειτουργίας ή Εμπορικό Πρότυπο ή Εμπορικό Μοντέλο”

Το μοντέλο παροχής εκπτώσεων εκ μέρους των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές αντί αγοράς μεγαλύτερου όγκου προϊόντων/υπηρεσιών και πληρωμής αυτών. Το μοντέλο προβλέπει επίπεδα εκπτώσεων σε σχέση με ποσότητες προϊόντων. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε Επιχείρησης να δημιουργήσει και να προσφέρει τη δική της υλοποίηση του εμπορικού μοντέλου καθορίζοντας τις εκπτώσεις που παρέχει σε σχέση με τις ποσότητες διακριτών προϊόντων.

“Καταναλωτική Ζήτηση ή Ζήτηση Χρήστη ή Ζήτηση”

Το ενδιαφέρον του τελικού καταναλωτή για αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Πλατφόρμα και κοινοποιείται προς όλες τις επιχειρήσεις που βάσει του μοντέλου τους έχουν τη δυνατότητα αυτόματα να προσφέρουν μία εμπορική συμφωνία (Deal) στον Χρήστη μέσω της Πλατφόρμας.

“Εξατομικευμένη Προσφορά”

Η αυτοματοποιημένη παροχή δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας (Deal), μεταξύ Επιχείρησης και Καταναλωτή, από την Επιχείρηση προς τον Καταναλωτή με βάση την ζήτηση του Καταναλωτή και της εμπορικής λογικής εκπτώσεων της εκάστοτε επιχείρησης. Η Eξατομικευμένη Προσφορά γίνεται δυνατή και υλοποιείται μέσω της Πλατφόρμας 2karrots.

“Εμπορική Συμφωνία ή Deal”

Η οικονομική συμφωνία μαζί με τις διεκπεραιωτικές λεπτομέρειες εκτέλεσής της μεταξύ Καταναλωτή και Επιχείρησης για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών με την προκαταβολή ολοκλήρου του συμφωνημένου οικονομικού αντιτίμου από πλευράς Καταναλωτή. Η Εμπορική Συμφωνία θεωρείται εν ισχύ με την καταβολή από μέρους του Χρήστη/Καταναλωτή ολοκλήρου του οικονομικού αντιτίμου μέσω των εναλλακτικών τρόπων πληρωμών που είναι διαθέσιμες στην Πλατφόρμα για αυτόν το σκοπό.

“Τιμή Πώλησης Καταλόγου”

Η αρχική τιμή πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας (Deal).

“Τιμή Πώλησης Deal”

Η τελική (εκπτωτική) τιμή πώλησης ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας κατόπιν συμφωνίας (Deal) μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης.

Σκοπός Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2karrots

Η Πλατφόρμα 2karrots έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εισαγωγή, την υλοποίηση, την υποστήριξη και την διάδοση ενός διαφορετικού μοντέλου λειτουργίας στις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές με απώτερο στόχο την παροχή εναλλακτικών και συγχρόνως ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε σχέση με αυτές που τα σημερινά συστήματα και εμπορικά μοντέλα μπορούν να υποστηρίξουν εμπορικά, τεχνικά, διαδικαστικά και διεκπεραιωτικά.

Μέσα στα πλαίσια του μοντέλου αυτού παρέχονται συγκεκριμένες δυνατότητες:

 • Εξατομικευμένης αναζήτησης προϊόντων/υπηρεσιών από τους Καταναλωτές
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης του Καταναλωτή με διαφορετικές Επιχειρήσεις που μπορούν να ανταποκριθούν στη Καταναλωτική του Ζήτηση
 • Αυτόματη συλλογή προσφορών εμπορικών συμφωνιών από τον Καταναλωτή για την Ζήτησή του
 • Δυνατότητα κλεισίματος εμπορικής συμφωνίας (Deal) και Αγοράς των προϊόντων/υπηρεσιών με πρωτοβουλία του Καταναλωτή
 • Διαχείρισης παραγγελίας στον χρόνο από τον Καταναλωτή
 • Διαχείρισης παραγγελίας σε σχέση με τον τρόπο παράδοσής της από τον Καταναλωτή

Τα 2karrots έχουν δυσδιάστατη υπόσταση και αποτελούν τόσο την τεχνική λύση που κάνει δυνατή την εφαρμογή του νέου μοντέλου όσο και την νέα αγορά που δίνει σε Επιχειρήσεις και Καταναλωτές τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του μοντέλου αυτού.

Η πλατφόρμα δημιουργεί ένα νέο οικοσύστημα εμπορικών συναλλαγών (marketplace), μία μετα-αγορά (meta-market), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Είναι ανοιχτή πλατφόρμα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό
 • Η χρήση της πλατφόρμας επιτρέπεται σε ιδιώτες άνω των 18 ετών
 • Διατηρεί στην διακριτική της ευχέρεια την επιλογή συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων βάσει εμπορικών και ποιοτικών κριτηρίων που η ίδια η πλατφόρμα θέτει
 • είναι διαδικτυακή και προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας www.2karrots.com
 • είναι πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του διαδικτύου βάσει συγκεκριμένου Εμπορικού Προτύπου το οποίο υποστηρίζει, διαδίδει και επιχειρεί να επεκτείνει για τύπους αγορών προϊόντων και υπηρεσιών με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο προφίλ του Εμπορικού Προτύπου Λειτουργίας της Πλατφόρμας
 • Δίνει δυνατότητες διαχείρισης μιας παραγγελίας όπως Προγραμματισμό Παράδοσης (Delivery), Δυνατότητα Έκτακτης Παράδοσης (Delivery), Δυνατότητα Παραλαβής από την Επιχείρηση, Πάγωμα-Ξεπάγωμα Παραγγελίας, Δυνατότητα Αξιολόγησης της Ποιότητας και των Υπηρεσιών που έλαβε ο Καταναλωτής στα πλαίσια της κάθε παραγγελίας του χωριστά και Δυνατότητα Ακύρωσης της παραγγελίας όπου ισχύουν σχετικοί Όροι και Προϋποθέσεις οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφό Δικαιώματα Καταναλωτή

Πρότυπο Λειτουργίας

Το Πρότυπο Λειτουργίας των 2karrots βασίζεται στην υλοποίηση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μιας πολύ γνωστής και κατά τα άλλα διαδεδομένης αρχής εμπορικών συναλλαγών.

Οι Επιχειρήσεις δίνουν εκπτώσεις οι οποίες αυξάνονται με την αύξηση του όγκου της κάθε συναλλαγής με τρόπο που η κάθε Επιχείρηση κρίνει ότι θέλει και είναι διατιθέμενη να κάνει. Ο καταναλωτής λαμβάνει μεγαλύτερη έκπτωση για όσο μεγαλύτερη κατανάλωση κάνει για κάθε προϊόν που επιλέγει πληρώνοντας για το σύνολό του Deal.

Κάθε επιχείρηση καθορίζει την δική της πολιτική εκπτώσεων ή αλλιώς μειωμένων τιμών της σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα και επίπεδα όγκου παραγγελιών και λεπτομέρειες εκτέλεσης της παραγγελίας . Αυτή η πολιτική μεταφέρεται και υλοποιείται από τις Επιχειρήσεις στην Πλατφόρμα και στην αγορά των 2karrots και βάσει αυτής η κάθε Επιχείρηση προβαίνει αυτόματα σε προσφορές προς τους Καταναλωτές απαντώντας στη ζήτησή τους την στιγμή που αυτή υπάρξει.

Σαν αποτέλεσμα αυτού του τρόπου καθορισμού τιμών προϊόντων / υπηρεσιών καταγράφονται χαμηλότερες τιμές προϊόντων για το ευρύ καταναλωτικό κοινό το οποίο προσφέρει στις Επιχειρήσεις την δέσμευση και πληρωμή μεγαλύτερου όγκου κατανάλωσης σε αντάλλαγμα καλύτερων τιμών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζει.

Το πρότυπο αυτό επιτρέπει την παροχή επιπλέον αλλά και ποιοτικότερων υπηρεσιών από τις Επιχειρήσεις προς τους Καταναλωτές.

Λειτουργία

Ο Καταναλωτής εισάγει στην πλατφόρμα τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία που απαιτούνται για την συναλλαγή.

Κατόπιν επιλέγει συγκεκριμένο κλάδο αγοράς (π.χ. καφέ, φαρμακείο, pet shop, κτλ..) και το προϊόν της επιλογής του. Στη συνέχεια επιλέγει την ποσότητα για την οποία τον ενδιαφέρει να λάβει προσφορές από τις Επιχειρήσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτησή του.

Εναλλακτικά, του απευθείας καθορισμού ποσότητας, ο Καταναλωτής μπορεί να δημιουργήσει το δικό του πρόγραμμα παραδόσεων (Delivery) και να τοποθετήσει τα προϊόντα που έχει επιλέξει στις ώρες και τις ημέρες που επιθυμεί για όσες ημέρες το επιθυμεί και ξεκινώντας από την ημέρα που επιθυμεί. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας η ποσότητα των προϊόντων του υπολογίζεται από την πλατφόρμα αυτόματα αθροίζοντας όλα τα προϊόντα στις διάφορες ώρες και ημέρες που έχουν τοποθετηθεί παράγοντας μία τελική αναλυτική λίστα με τις ποσότητες και τις τιμές για κάθε ένα από αυτά.

Η πλατφόρμα επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που ο Καταναλωτής εισάγει και του παρουσιάζει την ίδια στιγμή και εναλλακτικές επιλογές προσφορών από Επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως να ανταποκρίνονται σε συνδυασμούς προϊόντων που θα ενδιέφεραν τον Καταναλωτή ή που παρουσιάζουν ακόμα πιο συμφέρουσες εμπορικές συμφωνίες. Τέλος ο Καταναλωτής επιλέγει την προσφορά που τον συμφέρει περισσότερο και κάνει Deal (κάνει εμπορική συμφωνία) με την αντίστοιχη Επιχείρηση που το προσφέρει.

Ο Καταναλωτής πληρώνει το σύνολο της αξίας του Deal και λαμβάνει σχετικό email με τις λεπτομέρειες της αγοράς του από τα 2karrots, που περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλες πληροφορίες την αρχική τιμή καταλόγου των προϊόντων και την τελική τιμή Deal, ενώ είναι σε θέση να παρακολουθεί την πρόοδο της εκτέλεσης της παραγγελίας του στο χρόνο έως ότου αυτή ολοκληρωθεί μέσα από τον Λογαριασμό του.

Ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί την παραγγελία του και να τροποποιήσει και τον τρόπο διεκπεραίωσής της όσο αυτή διαρκεί.

Λειτουργίες Πλατφόρμας Αναλυτικά

Η Πλατφόρμα η οποία κάνει δυνατή την αυτόματη διασύνδεση της Καταναλωτικής Ζήτησης με τις Εμπορικές Επιχειρήσεις και την σύναψη μεταξύ των εμπορικών συμφωνιών αγορών (Deals) και εκτέλεσης αυτών.

Αγορά

Η Πλατφόρμα καθιστά δυνατή την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται περιοδικά με νέες Επιχειρήσεις αλλά και νέους κλάδους επιχειρήσεων.

Επιλογή Τρόπου Παραγγελιοληψίας

Ο Καταναλωτής μπορεί να καθορίσει τον τρόπο παραγγελιοληψίας που επιθυμεί και προσφέρεται από την Επιχείρηση με την οποία έχει συνάψει μία Εμπορική Συμφωνία. Οι τρόποι που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα είναι:

 • Αποστολή (Delivery), για την οποία ισχύουν οι όροι ελάχιστης κατανάλωσης για κάθε ξεχωριστή αποστολή προϊόντων που καθορίζει η κάθε Επιχείρηση και
 • Παραλαβή από την επιχείρηση (Pick up),

Η κάθε επιχείρηση είναι αυτή που καθορίζει τους διαθέσιμους τρόπους παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών της και είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη για την ορθή και κατά τα συμφωνηθέντα εκτέλεση της παραγγελίας./p>

Προγραμματισμός Παράδοσης (Delivery)

Η λειτουργία Προγραμματισμού Παράδοσης μιας παραγγελίας στον χρόνο και στον τόπο που ο Καταναλωτής επιθυμεί και καθορίζει και με την οποία η Επιχείρηση συμφωνεί και δεσμεύεται να ακολουθήσει.

Ο Καταναλωτής δημιουργεί ή τροποποιεί το Πρόγραμμα Παραδόσεων για κάποιο Ενεργό Deal από τον Λογαριασμό του και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψιν του τους όρους ελάχιστης κατανάλωσης για κάθε ξεχωριστή αποστολή προϊόντων που καθορίζει η κάθε Επιχείρηση και οι οποίοι φαίνονται κατά την επιλογή Deal από τον ίδιο τον Καταναλωτή.

Έκτακτη Παράδοση (Delivery)/Παραλαβή

Η λειτουργία βάσει της οποίας ο Καταναλωτής μπορεί να ζητήσει μέσα στα γνωστά του και συμφωνημένα πλαίσια ωραρίου και δυνατοτήτων της Επιχείρησης την έκτακτη παράδοση (Delivery) ή παραλαβή των προϊόντων/υπηρεσιών που έχει αγοράσει.

Ο Καταναλωτής αιτείται παράδοση (Delivery Τώρα) ή παραλαβή από τον ίδιο από την Επιχείρηση (Παραλαβή Τώρα) για κάποιο Ενεργό Deal που έχει στον τον Λογαριασμό του.

Ακύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας καθόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο “Δικαιώματα Καταναλωτή”.

Αξιολόγηση Deals με Επιχειρήσεις

Ο Χρήστης της Πλατφόρμας δύναται να αξιολογεί από τον Λογαριασμό του τις υπηρεσίες που λαμβάνει σε κάθε παραγγελία από την Επιχείρηση με την οποία έχει κάνει συμφωνία (Deal) ως προς την ποιότητα των προϊόντων και την αξιοπιστία της υπηρεσίας που του έχει προσφερθεί.

Αγαπημένες Επιχειρήσεις

Ο Χρήστης της Πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει στο Λογαριασμό του τις Επιχειρήσεις εκείνες που ο ίδιος προτιμά να συναλλάσσεται για γρήγορη ανεύρεση νέου Deal.

Τρόπος Καθορισμού Τιμών Προϊόντων/Υπηρεσιών

Η κάθε Επιχείρηση συντάσσει και εισάγει στην πλατφόρμα τη δική της πολιτική εκπτώσεων/μειωμένων τιμών τις οποίες έχει συσχετίσει με συγκεκριμένα επίπεδα κατανάλωσης για κάθε ένα από τα προϊόντα του καταλόγου της.

Κάθε φορά που κάποιος Καταναλωτής ζητά συγκεκριμένες ποσότητες καταναλωτικών αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών) η πολιτική εκπτώσεων/μειωμένων τιμών της εκάστοτε Επιχείρησης που μπορεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή (με κριτήρια διαθεσιμότητας των αιτούμενων προϊόντων/υπηρεσιών, εγγύτητας ή διαθεσιμότητας του αιτούμενου τρόπου παράδοσης) εφαρμόζεται στη ζήτησή του Καταναλωτή.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ο Καταναλωτής να λάβει προσφορές για Deal από κάθε μία Επιχείρηση για να διαλέξει να κάνει Deal με αυτήν που τον συμφέρει καλύτερα (κριτήρια τιμής, εγγύτητας, εξυπηρέτησης, ποιότητας υπηρεσιών).

Τρόπος Υλοποίησης Συμβολαίου

1. Με την πληρωμή μιας παραγγελίας ο Καταναλωτής/Χρήστης της Πλατφόρμας λαμβάνει email το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του μαζί με τη χρέωσή της.

2. Υπεύθυνος, Αρμόδιος, Διεκπεραιωτής, Nομικά και Oικονομικά Υπόλογος για την ορθή τήρηση των συμφωνηθέντων είναι η εκάστοτε Επιχείρηση με την οποία ο Καταναλωτής έχει συμβληθεί (έχει κάνει το Deal). Η 2karrots είναι ο ενδιάμεσος πάροχος των κατάλληλων μέσων που καθιστά δυνατή τη δημιουργία του περιβάλλοντος αυτού του νέου τρόπου αγορών στο διαδίκτυο και φροντίζει να δίνει τα εργαλεία εκείνα που κάνουν δυνατή την αυτόματη διενέργεια του συνόλου των διαδικασιών που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και αφορούν τον τρόπο αγοράς και διαχείρισης της παραγγελίας. Η 2karrots δεν είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο υπεύθυνη και υπόλογη για την ποιότητα και την πληρότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών των Επιχειρήσεων με τις οποίες ο Καταναλωτής έχει φτάσει σε κάποια συμφωνία (Deal).

3. Η 2karrots καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσει στην Πλατφόρμα Επιχειρήσεις που προσφέρουν ένα πολύ καλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους τελικούς Καταναλωτές. Περιοδικά λαμβάνει υπόψιν της τις αξιολογήσεις των Καταναλωτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Επιχειρήσεων προς αυτούς και σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται συνεχής απόκλιση κάποιας Επιχείρησης από τα ελαχίστως λογικά και θεμιτά επίπεδα εξυπηρέτησης που έχει θέσει η πλατφόρμα τότε απομακρύνει την Επιχείρηση αυτή από την Πλατφόρμα.

4. Οι πληροφορίες Προϊόντων, Υπηρεσιών και Τιμών ορίζονται απευθείας από τις εκάστοτε Επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην Πλατφόρμα. Η 2karrots δεν είναι υπεύθυνη και κατά οποιονδήποτε τρόπο υπόλογη για την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στις Επιχειρήσεις που εισάγουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες τους στην Πλατφόρμα.

Δικαιώματα καταναλωτή

1. Ο Καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει και να ακυρώσει το Deal και επομένως την παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο κοινοποιώντας την πρόθεσή του και τα στοιχεία του σχετικού Deal στην 2karrots αποστέλλοντας σχετικό email από το email το οποίο έχει δηλώσει στον Λογαριασμό του προς το cancel@2karrots.com H 2karrots με τη σειρά της προωθεί την επιθυμία του για υπαναχώρηση στην Επιχείρηση με την οποία ο Καταναλωτής έχει κλείσει το Deal και η οποία φέρει την ευθύνη της αποδοχής ή μη της αίτησης υπαναχώρησης. Η πρόθεση του Καταναλωτή να υπαναχωρήσει είναι έγκυρη όταν πληρούνται και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η αίτηση Υπαναχώρησης Ακύρωσης του Deal γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την δημιουργία του Deal
 • Μέσα στο διάστημα των δεκατεσσάρων (14) ημερών της προθεσμίας Υπαναχώρησης έχει γίνει μέχρι μία (1) παράδοση/παραλαβή προϊόντος/υπηρεσίας.

2. Η ακύρωση ενός Deal συνεπάγεται τα παρακάτω:

 • Ενημέρωση μέσω email για τις λεπτομέρειες ακύρωσης και επιστροφής του υπολοίπου ποσού
 • Επιστροφή χρημάτων πλην αυτών που έχουν καταναλωθεί έως τη στιγμή ακύρωσης του Deal από την 2karrots
 • Υπολογισμός αξίας καταναλωθέντων βάσει τιμής καταλόγου της Εκάστοτε Επιχείρησης για την οποία έχει ενημερωθεί ο Καταναλωτής κατά την αγορά του Deal για κάθε ένα από τα προϊόντα/υπηρεσίες του Deal και όχι με βάση την τιμή του Deal. Η μειωμένη τιμή που είχατε λάβει αφορούσε την προμήθεια των προϊόντων στα πλαίσια του Deal. Στην περίπτωση υπαναχώρησης και άρα ακύρωσης του Deal ο υπολογισμός της αξίας των καταναλωθέντων ποσοτήτων προϊόντων/υπηρεσιών γίνεται βάσει της αρχικής τιμής καταλόγου
 • Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε τραπεζικό λογαριασμό ή Paypal από τον οποίο ο Καταναλωτής κατέβαλε το αντίτιμο της χρέωσης από την 2karrots
 • Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την λήψη της αίτησης του Καταναλωτή , γεγονός για το οποίο ενημερώνεται ο Καταναλωτής

Διαγωνισμοί

Περιστασιακά και σε χρόνο που θα καθορίζει η 2karrots I.K.E. θα πραγματοποιούνται στην Πλατφόρμα διαγωνισμοί στους οποίους οι Χρήστες θα συμμετέχουν με τον αριθμό των καρότων που θα έχουν συλλέξει από τις αγορές τους όπως αυτοί εμφανίζονται στον Λογαριασμό του κάθε Χρήστη. Η Περιγραφή και οι Όροι των διαγωνισμών θα ανακοινώνονται κάθε φορά που αυτοί πραγματοποιούνται και θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα των www.2karrots.com.

Ευθύνες Μερών και 2karrots

Κάθε ένα από τα Μέρη είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την τήρηση των υποχρεώσεών του προς το άλλο μέρος. Συγκεκριμένα:

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών/Αγαθών
 • Η τήρηση του πλαισίου λειτουργίας της Πλατφόρμας
 • Η τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν απέναντι στους τελικούς καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας
 • Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών όπως προβλέπεται για κάθε ξεχωριστή κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών και ορίζεται από την αντίστοιχη νομοθεσία
Καταναλωτές
 • Η χρήση της πλατφόρμας για τον σκοπό σύναψης εμπορικών συμφωνιών με Επιχειρήσεις και μόνο για αυτόν
 • Η χρήση της Πλατφόρμας με καλή πίστη υπό τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Παρούσης Συμφωνίας
Πλατφόρμα 2karrots

Η Πλατφόρμα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παραλείψεις ή για άλλες διαφορές που τυχόν δημιουργηθούν μεταξύ των Μερών. Η Πλατφόρμα περιορίζει τη δράση και την ευθύνη της στη λειτουργία της Πλατφόρμας με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Παρούσης.

Ανωτέρα Βία

Γεγονότα εκτός δυνατότητας ελέγχου

1. Η 2karrots Ι.Κ.Ε. δεν είναι υπεύθυνη και υπόλογη για την αποτυχία να εκτελέσει τα καθήκοντά της όπως αυτά απορρέουν από τους τη δέσμευσή της στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, για παραλείψεις ή καθυστερήσεις οι οποίες είναι απόρροια γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός ελέγχου των 2karrots

2. Ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη, ατύχημα εκτός της δυνατότητας πρόβλεψης ή αποφυγής του σε λογικά πλαίσια από την 2karrots Ι.Κ.Ε. και μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Απεργίες, καταλήψεις ή άλλες παραπλήσιες σε νόημα και παραγόμενα αποτελέσματα πράξεις ή συνθήκες
 • Εξεγέρσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, προετοιμασία πολέμου, απειλή πολέμου
 • Φωτιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταστροφική καταιγίδα, επιδημίες ή άλλες φυσικές καταστροφές
 • Αδυναμία χρήσης πολιτικών υποδομών μαζικών μετακινήσεων ή απαγόρευση χρήσης αυτών
 • Απαγόρευση ή φυσική αδυναμία χρήσης τηλεπικοινωνιακών υποδομών δημοσίων ή ιδιωτικών σταθερών ή/και κινητών δικτύων
 • Κυβερνητικοί Περιορισμοί κάθε είδους

3. Η δέσμευσή μας στις υποχρεώσεις μας αναστέλλεται για την περίοδο που συμβαίνουν γεγονότα αυτού του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε λογική προσπάθεια έτσι ώστε να υπερβούμε το συντομότερο δυνατό τα προβλήματα που ένα τέτοιο γεγονός προκαλεί.

Διάφορα

1. Η αδυναμία ή η καθυστέρηση απαίτησης ή άσκησης από την 2karrots I.K.E. οποιουδήποτε δικαιώματός μας δεν συνιστά παραγραφή ή παραίτηση του δικαιώματός μας αυτού και δεν συνεπάγεται αποδέσμευση του Χρήστη από τις υποχρεώσεις του.

2. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κριθεί άκυρο από αρμόδια αρχή τότε αυτό θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις των οποίων η εγκυρότητα και εφαρμογή θα συνεχίσει να βρίσκεται εν ισχύ καθ’ ολοκληρία.

3. Η παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτική και ισχύει μέχρι νεωτέρας και για όσο διάστημα ο Χρήστης κάνει χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας.

4. Ο Χρήστης μπορεί να σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή το θελήσει.

5. Η 2karrots I.K..E. μπορεί να σταματήσει τη διάθεση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της ανά πάσα στιγμή για ορισμένο ή αόριστο διάστημα ή και για πάντα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τη Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει και δεν δύναται να επιλυθεί εξωδίκως, είναι τα δικαστήρια Αθηνών.